sibaq 400km

144 / 174 Tauben

30.01.2021 07:05:00

144.

13.02.2021 09:04:36 ksa-2019-203006

400000

22.03.2021 11:05:34

Rang ⇅PigeonBreederTimeSpeed
1 ksa-2020-217052 Ibrahim Al-JTILY 23:33:19.76 -168,657
2 ksa-2020-209065 Fahad al-rubaie 23:35:05.55 -168,782
2 ksa-2020-206056 Mohammed ALDWAYAN 23:35:05.55 -168,782
4 ksa-2019-260039 mansur almutayri 23:35:05.77 -168,783
5 ksa-2020-209033 Fahad al-rubaie 23:35:10.39 -168,788
6 ksa-2020-206013 Mohammed azam 23:35:11.71 -168,790
7 ksa-2020-209079 Fahad al-rubaie 23:35:18.09 -168,797
8 ksa-2020-206047 Mohammed azam 23:35:30.41 -168,812
9 ksa-2020-209015 Naser al-rabeai 23:35:32.61 -168,815
10 ksa-2019-255231 Habib al-shuhil 23:35:33.93 -168,816
11 ksa-2020-209035 lbrahim al-eakrsh 23:35:43.17 -168,827
12 ksa-2020-089214 Mansour al-Wahbi 23:35:46.91 -168,832
13 ksa-2020-223292 Hlsham al-aghbry 23:36:08.69 -168,857
14 ksa2020-221005 Moussa al-mubrik 23:36:17.93 -168,868
15 ksa-2020-208065 Nasser abu muhammad 23:36:32.01 -168,885
16 ksa2020-250341 Habib al-shuhil 23:36:37.95 -168,892
17 ksa-2019-221958 mansur almutayri 23:37:29.21 -168,953
18 ksa2020-250266 Habib al-shuhil 23:39:22.52 -169,088
19 ksa-2020-214842 Khalid al-muhanna 23:39:28.02 -169,095
20 ksa-2019-221981 mansur almutayri 23:39:58.60 -169,131
21 ksa-2020-203828 Mohammed ALDWAYAN 23:40:06.30 -169,140
22 ksa-2020-198853 Abdullah al-Yaish 23:40:07.18 -169,141
23 ksa-2018-188617 Habib al-shuhil 23:40:21.92 -169,159
24 ksa-2019-260002 mansur almutayri 23:40:27.64 -169,166
25 ksa2020-250197 Habib al-shuhil 23:40:31.82 -169,171
26 ksa-2019-260007 Fahad al-rubaie 23:40:33.36 -169,172
27 ksa-2017-032769 mansur almutayri 23:40:34.24 -169,174
28 ksa-2020-214949 Alaws and al-Saawi 23:40:37.10 -169,177
29 ksa-2016-156391 mansur almutayri 23:40:39.52 -169,180
30 ksa2020-221010 Moussa al-mubrik 23:40:47.44 -169,189
31 ksa2020-221084 Moussa al-mubrik 23:40:50.52 -169,193
32 ksa-2020-223301 Mohammed al-zieaq 23:40:52.94 -169,196
33 ksa-2019-219578 Ali al-rabeai 23:41:01.31 -169,206
34 ksa-2020-209012 lbrahim al-eakrsh 23:41:05.49 -169,211
35 ksa-2019-203277 mansur almutayri 23:41:42.67 -169,255
36 ksa2020-221006 Moussa al-mubrik 23:41:55.87 -169,271
37 ksa-2019-221976 mansur almutayri 23:42:10.39 -169,288
38 ksa-2020-215641 lbrahim al-mubrik 23:42:17.65 -169,297
39 ksa-2019-198357 mansur almutayri 23:42:18.31 -169,298
40 ksa-2019-221996 mansur almutayri 23:42:23.37 -169,304
41 ksa-2019-260009 Eid - Amr 23:42:38.55 -169,322
42 ksa-2019-260036 Fahad al-rubaie 23:42:54.17 -169,341
43 ksa-2020-209007 Khalid al-muhanna 23:43:16.39 -169,367
44 ksa-2020-209006 Khalid al-muhanna 23:43:35.09 -169,389
45 ksa-2019-198316 mansur almutayri 23:43:41.03 -169,397
46 ksa-2020-214645 Alaws and al-Saawi 23:44:04.80 -169,425
46 ksa-2020-215651 lbrahim al-mubrik 23:44:04.80 -169,425
48 ksa-2019-198265 mansur almutayri 23:44:10.08 -169,431
49 ksa-2019-260033 mansur almutayri 23:44:20.42 -169,444
50 ksa-2020-223354 Mohammed al-zieaq 23:44:22.62 -169,446
51 ksa-2020-221101 Eid - Amr 23:44:52.10 -169,482
52 ksa-2020-087331 Ahmed al-sakran 23:45:08.16 -169,501
53 ksa-2020-203819 Mohammed ALDWAYAN 23:45:41.16 -169,540
54 ksa-2019-221953 mansur almutayri 23:45:54.80 -169,557
55 ksa-2020-223358 Nasser abu muhammad 23:48:20.23 -169,731
56 ksa2020-250149 Habib al-shuhil 23:48:38.71 -169,753
57 ksa-2019-256836 mansur almutayri 23:58:42.21 -170,481
58 ksa-2019-198398 mansur almutayri 23:58:43.97 -170,483
59 ksa-2020-209003 Khalid al-muhanna 23:59:24.45 -170,532
60 ksa-2020-209056 Mohammed azam 23:59:50.19 -170,563
61 ksa-2020-203821 Mohammed ALDWAYAN 00:00:18.35 -135,837
62 ksa-2019-221972 mansur almutayri 00:00:39.91 -135,854
63 ksa-2020-208066 Nasser abu muhammad 00:00:43.87 -135,857
64 ksa-2020-223353 Mohammed al-zieaq 00:00:47.61 -135,860
65 ksa2020-221130 Moussa al-mubrik 00:00:48.49 -135,860
66 ksa-2020-221114 Eid - Amr 00:00:53.99 -135,864
67 ksa-2020-197071 Abdullah ALDGHIRY 00:01:02.14 -135,871
68 ksa-2019-221982 mansur almutayri 00:02:46.64 -135,951
69 ksa-2020-223357 Mohammed al-zieaq 00:03:10.62 -135,970
70 ksa2020-250327 Habib al-shuhil 00:03:20.08 -135,977
71 ksa-2020-006952 lbrhim al-Dakhil 00:04:18.61 -136,022
72 ksa-2019-253320 Fahad al-rubaie 00:04:32.47 -136,033
73 ksa-2020-209619 Mohammed azam 00:04:50.95 -136,047
74 ksa-2020-214952 Alaws and al-Saawi 00:05:24.83 -136,073
75 ksa2020-250157 Habib al-shuhil 00:05:27.03 -136,075
76 ksa-2020-223324 Mohammed al-zieaq 00:05:40.01 -136,085
77 ksa-2020-223368 Mohammed al-zieaq 00:05:59.15 -136,100
78 ksa-2019-260062 mansur almutayri 00:06:17.63 -136,114
79 ksa-2019-260003 mansur almutayri 00:06:53.49 -136,142
80 ksa-2019-220559 Moussa al-mubrik 00:06:59.00 -136,146
81 ksa-2020-209018 lbrahim al-eakrsh 00:07:17.04 -136,160
82 ksa-2019-198224 mansur almutayri 00:10:12.39 -136,295
83 ksa-2020-209562 Abdulrahman al-muhanna 00:18:49.63 -136,697
84 ksa-2020-222613 Ahmed al-sakran 00:19:11.64 -136,714
85 ksa-2020-223260 Mohammed al-zieaq 00:22:59.35 -136,892
86 ksa-2020-089030 Mansour al-Wahbi 00:24:33.29 -136,965
87 ksa-2020-215647 lbrahim al-mubrik 00:25:13.12 -136,996
88 ksa-2020-223267 Mohammed al-zieaq 12:27:22.07 -182,014
89 ksa-2019-221963 mansur almutayri 12:28:54.70 -182,142
90 ksa-2018-153248 mansur almutayri 12:34:47.82 -182,631
91 ksa-2020-209026 Khalid al-muhanna 12:34:55.52 -182,642
92 ksa-2020-209001 Khalid al-muhanna 12:35:33.58 -182,695
93 ksa2020-221032 Moussa al-mubrik 12:35:39.74 -182,703
94 ksa-2020-208033 lbrahim al-eakrsh 12:35:45.02 -182,710
95 ksa-2020-223303 Nasser abu muhammad 12:36:00.86 -182,733
96 ksa-2020-199230 lbrahim al-aws 12:36:04.60 -182,738
97 ksa-2019-260110 Alaws and al-Saawi 12:38:10.45 -182,913
98 ksa-2020-215664 lbrahim al-mubrik 12:38:38.83 -182,953
99 ksa-2020-206004 Mohammed azam 12:41:11.08 -183,165
100 ksa-2017-032768 mansur almutayri 12:51:23.59 -184,025
101 ksa-2020-213457 Al-Raas team 13:02:24.29 -184,962
102 ksa-2020-209616 Mohammed ALDWAYAN 13:12:06.88 -185,797
103 ksa-2020-206049 Mohammed azam 13:27:02.77 -187,094
104 ksa-2018-148577 mansur almutayri 13:31:02.58 -187,445
105 ksa-2020-223384 Ali al-rabeai 13:44:27.39 -188,630
106 ksa-2019-221987 mansur almutayri 14:01:01.63 -190,116
107 ksa-2018-152113 mansur almutayri 14:01:17.70 -190,140
108 ksa-2019-198384 mansur almutayri 14:01:25.84 -190,152
109 ksa-2020-223265 Mohammed al-zieaq 14:07:09.93 -190,672
110 ksa-2020-208067 Nasser abu muhammad 15:22:27.45 -197,770
111 ksa-2020-223380 Fahad al-rubaie 15:22:28.11 -197,771
112 ksa-2020-209071 Fahad al-rubaie 15:25:13.11 -198,041
113 ksa-2020-209561 Abdulrahman al-muhanna 15:56:23.66 -201,145
114 ksa-2020-198977 lbrahim al-aws 15:56:31.36 -201,158
115 ksa-2020-217096 Ibrahim Al-JTILY 16:42:27.46 -205,915
116 ksa-2019-219538 Mohammed azam 17:54:57.77 -213,899
117 ksa-2019-219555 Belal abu-ramah 07:46:30.37 -244,126
118 ksa-2019-207538 mansur almutayri 08:50:33.96 -254,059
119 ksa-2019-221605 mansur almutayri 08:51:21.05 -254,186
120 ksa-2019-221967 mansur almutayri 09:26:32.94 -260,001
121 ksa-2020-223369 Mohammed al-zieaq 09:33:12.04 -261,130
122 ksa-2020-223266 Mohammed al-zieaq 09:48:25.31 -263,751
123 ksa-2020-209017 lbrahim al-eakrsh 09:50:10.47 -264,056
124 ksa-2019-219523 Mohammed azam 10:56:09.59 -276,082
125 ksa-2020-213865 Al-Raas team 12:27:23.28 -294,634
126 ksa-2018-011423 mansur almutayri 12:31:50.15 -295,603
127 ksa-2019-221610 mansur almutayri 14:41:33.75 -326,947
128 ksa-2020-206016 Mohammed azam 16:01:36.62 -349,836
129 ksa-2019-260070 mansur almutayri 08:55:24.38 -548,250
130 ksa-2019-221906 mansur almutayri 09:29:38.85 -575,247
131 ksa-2020-209002 lbrahim al-eakrsh 09:48:31.70 -591,303
132 ksa-2019-221978 mansur almutayri 10:11:57.04 -612,511
133 ksa-2018-188726 Habib al-shuhil 10:51:40.90 -652,189
134 ksa-2019-255565 Habib al-shuhil 09:50:48.29 2.412,474
135 ksa-2019-203527 mansur almutayri 14:04:29.80 56,026
136 ksa-2018-156758 mansur almutayri 14:16:04.38 55,935
137 ksa-2018-167116 mansur almutayri 16:53:46.70 54,728
138 ksa-2020-223271 Mohammed al-zieaq 10:10:16.80 46,591
139 ksa-2020-206018 Mohammed azam 12:27:15.75 45,859
140 ksa-2020-208020 Khalid al-muhanna 16:01:25.57 44,760
141 ksa-2019-221998 mansur almutayri 10:55:21.68 42,237
142 ksa-2019-221606 mansur almutayri 10:39:24.68 38,856
143 ksa2020-250314 Habib al-shuhil 09:40:30.75 36,115
144 ksa-2019-203006 mansur almutayri 09:04:36.32 33,671

1

Ibrahim Al-JTILY
ksa-2020-217052
23:33:19.76
-168,657

2

Fahad al-rubaie
ksa-2020-209065
23:35:05.55
-168,782

2

Mohammed ALDWAYAN
ksa-2020-206056
23:35:05.55
-168,782

4

mansur almutayri
ksa-2019-260039
23:35:05.77
-168,783

5

Fahad al-rubaie
ksa-2020-209033
23:35:10.39
-168,788